از دوستان خواهش میکنم حتما این کلیپ رو ببنید. تا در آینده نگوئیم نمیدانستیم... 
 
 اتمام حجت قبل از ظهور جعلی و واقعی...   
 ببینید تا تشخیص بدهید  امام زمانی که ظهور میکند اصلیست یا جعلی...  
واقعاٌ  اینقدر که دشمنان حضرت مهدی(عج) برای خراب کردن چهره ی امام زمان ما فعال 
 
 هستند ما برای معرفی ایشون فعال بودیم؟؟؟؟؟ کلیپ خلاصه ی مطالبه اما بازهم 
 
 خوبه... اگه دوست دارید برای امام زمان کاری انجام بدهید بسم الله 
 
شما هم  کپی کنید تا همه بدانند.