کربلا جائیست که عشق معنا میشود و عاشقان را از همه جا به سوی خود میخواند و اربعین سالار شهیدان، نقطه اوج این عشق بازیست... 

هر چه از اربعین میشنوید و هر چه که در تصاویر می بینید را، اگر توانستید ضربدر هزار و هزارو هزار کنید! بعد نتیجه بدست آمده را بنویسید : 

- آنچه دیدم 1000 و آنچه که شنیدم 1  ! 

حسین جان؛ مثل همیشه شکوهت را به رخ میکشی و جهان را آماده ظهور فرزندت میکنی تا همه بدانند که چرا پیامبر (ص) فرمودند‌:‌ 

حسین منی و ان  من حسین...   و امروز دیگر جهانیان، آنانکه در معنای ساده ترین واژه ها در مانده اند،‌ باز هم بیچاره تر از همیشه فقط به نظاره نشسته اند و هیچ کلامی که در خور تو و عظمت و شکوه اربعینت باشد را در دایره لغات نمی یابند. 

دعاگو و نایب الزیاره همه دوستان بودیم...